Frequently Asked Questions

Pixels

Pixels are great. Learn how to use to them.

Google Tag Manager allows you to combine hundreds of pixels into a single pixel. Please make sure to add the correct "Container ID" otherwise events will not be tracked!

e.g. GTM-ABC123DE

Learn more

With AdWords conversion tracking, you can see how effectively your ad clicks lead to valuable customer activity. The Adwords pixel ID is usually composed of AW followed by 11 digits followed by 19 mixed characters. Please make sure to add the correct value otherwise events will not be tracked!

e.g. AW-12345678901/ABCDEFGHIJKLMOPQRST

Learn more

Trình quản lý thẻ của Google cho phép bạn kết hợp hàng trăm pixel thành một pixel duy nhất. Hãy đảm bảo thêm đúng "ID vùng chứa" nếu không các sự kiện sẽ không được theo dõi!

e.g. GTM-ABC123DE

Learn more

Facebook pixel giúp theo dõi chuyển đổi, tối ưu hóa và tiếp thị lại dễ dàng hơn bao giờ hết. ID pixel Facebook thường bao gồm 16 chữ số. Hãy đảm bảo thêm giá trị chính xác nếu không các sự kiện sẽ không được theo dõi!

e.g. 1234567890123456

Xem thêm

Với tính năng theo dõi chuyển đổi của quảng cáo AdWords, bạn có thể thấy các nhấp chuột vào quảng cáo của mình dẫn đến hoạt động có giá trị của khách hàng hiệu quả như thế nào. ID pixel AdWords thường bao gồm AW, theo sau là 11 chữ số, sau đó là 19 ký tự hỗn hợp. Hãy đảm bảo thêm giá trị chính xác nếu không các sự kiện sẽ không được theo dõi!

e.g. AW-12345678901/ABCDEFGHIJKLMOPQRST

Xem thêm

Thẻ LinkedIn Insight là một đoạn mã JavaScript nhẹ mà bạn có thể thêm vào trang web của mình để kích hoạt tính năng báo cáo chiến dịch chuyên sâu và mở khóa thông tin chi tiết có giá trị về khách truy cập trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng Thẻ LinkedIn Insight để theo dõi chuyển đổi, nhắm mục tiêu lại khách truy cập trang web và mở khóa thông tin chi tiết bổ sung về các thành viên tương tác với quảng cáo của bạn.!

e.g. 123456

Xem thêm

Conversion tracking for websites enables you to measure your return on investment by tracking the actions users take after viewing or engaging with your ads on Twitter.

e.g. 123456789

Learn more

Pixel AdRoll được tạo duy nhất khi bạn tạo tài khoản AdRoll. ID AdRoll có hai thành phần: ID nhà quảng cáo hoặc adroll_adv_id (X) và ID Pixel hoặc adroll_pix_id (Y) cho Pixel AdRoll. Để sử dụng AdRoll Pixel, hãy hợp nhất hai thành phần với nhau, phân tách chúng bằng dấu gạch chéo (/).

e.g. adroll_adv_id/adroll_pix_id

Xem thêm

Quora Pixel là một công cụ được đặt trong mã trang web của bạn để theo dõi lưu lượng truy cập và chuyển đổi. Khi ai đó nhấp vào quảng cáo và đến trang web của bạn, Quora Pixel cho phép bạn xác định có bao nhiêu người đang truy cập trang web của bạn và họ đang thực hiện những hành động nào.

e.g. 1a79a4d60de6718e8e5b326e338ae533

Xem thêm

Subscription

Everything you need to know about your subscription.

Yes! You can start with our free package and upgrade anytime to enjoy premium features.

You will be charged at the beginning of each period automatically until canceled.

Once your account has been deleted, your subscription will be canceled and we will wipe all of your data from our servers including but not limited to your links, traffic data, pixels and all other associated data.

Upon request, we will issue a refund at the moment of the request for all upcoming

Đúng! Bạn có thể bắt đầu với gói miễn phí của chúng tôi và nâng cấp bất cứ lúc nào để tận hưởng các tính năng cao cấp hơn.

Bạn sẽ tự động bị tính phí vào đầu mỗi kỳ cho đến khi bị hủy.

Khi tài khoản của bạn đã bị xóa, đăng ký của bạn sẽ bị hủy và chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn khỏi máy chủ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các liên kết, dữ liệu lưu lượng truy cập, pixel và tất cả các dữ liệu liên quan khác của bạn.

Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền ngay tại thời điểm mà khách hàng yêu cầu